Ägarstyrning

Vy över Stockholm med trafikled
Stockholms kommunfullmäktige fattar varje år beslut om ekonomiska mål och ägardirektiv samt utser styrelse och lekmannarevisorer för Stokab. Stockholms stad styr sedan löpande Stokab via koncernen Stockholms Stadshus AB.

Verksamheten följs månatligen upp av ägaren genom ett för staden gemensamt integrerat ledningssystem i vilket en lång rad olika faktorer mäts. Ekonomin följs under året upp via två tertialrapporter och en årsredovisning. Därutöver har ägaren andra möjligheter att granska bolaget, bland annat gör stadens revisionskontor som gör påkallade och slumpvis utvalda specialgranskningar av stadens bolag och förvaltningar. Stokab själv anlitar auktoriserade revisorer för att årligen granska bolaget och dess räkenskaper, i första hand vid framtagandet av årsredovisning.

Ägaren fattar löpande under året beslut om regler, riktlinjer och policys som alla eller vissa av stadens bolag och förvaltningar ska följa. Utöver detta finns nationella lagar och föreskrifter som styr Stokabs verksamhet. Eftersom bolaget tillhandahåller ett så kallat elektroniskt kommunikationsnät, styrs verksamheten av Lagen om elektronisk kommunikation. Ansvarig myndighet för tillämpning och uppföljning av denna lag är Post- och Telestyrelsen.

Stokab – en del av stadens IT-politik

Stokab är för ägaren Stockholms stad, ett viktigt verktyg för att förverkliga de politiska målen som finns om att skapa konkurrens, mångfald och valfrihet inom IT. En väl utbyggd IT-infrastruktur är en förutsättning i byggandet av en smart, hållbar och innovativ stad.


Styrelsesekreterare

Patricia Helanow

Patricia Helanow

Telefon:
08-508 30 223

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se

Vårt uppdrag

Läs mer om Stockholm stads direktiv 2019-2021 under Företagsfakta