Ökad konkurrens och valfrihet

GRI- 203-2

Stockholms stads syfte med Stokab är att bolaget ska bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och företagsetableringar i Stockholmsregionen. Fokusområdet Ökad konkurrens och valfrihet belyser bland annat, genom studier och analyser, hur Stokabmodellen skapar positiva effekter för invånare, företag och samhället, i dag och i framtiden.

Testbädden i Kista - en förutsättning för den smarta staden

Vårt deltagande i stadens utvecklingsprojekt inom Smart stad har fortsatt under 2019 genom att vi levererat infrastrukturen för de tjänster som testas i Urban ICT Arenas testbädd i Kista. Vårt deltagande i projektet har inneburit att vårt erbjudande av svartfiber i gaturummet kunnat utvecklats för att därmed möta framtidens efterfrågan på fiberinfrastruktur för en smart stad.


Läs mer om testbädden på Urban ICT Arenalänk till annan webbplats

Regulatoriska ramverket för telekomsektorn

2018 fattade EU-kommissionen beslutet att reformera det regulatoriska ramverket för telekomsektorn med avsikt att skapa en digital inre marknad för att främja investeringar och innovation i ny och bättre infrastruktur och samtidigt tillgodose behovet av att upprätthålla konkurrensen.


Denna nya kodex beräknas träda i kraft i Sverige under 2021 i form av en ny Lag för Elektroniska Kommunikation (LEK). Stokab kommer följa den svenska implementeringen av kodexen med fokus på att skapa ökad insikt om värdet av ett neutralt fibernät för konkurrens och valfrihet.


Ta del av alla rapporter och studier i vår Kunskapsbank

Planerade aktiviteter 2020

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Följa upp genomförda pilotprojekt kopplade till Smart stad och fiber i gaturummet

Följa arbetet med implementering av kodex för elektronisk kommunikation

Ta fram ytterligare en rapport för att belysa effekterna av Stokabs verksamhet


Ta del av tidigare genomförda rapporter i vår Kunskapsbank

Ladda ner fullständig version

Ta del av vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2019. En fullständig version av hållbarhetsarbetet med fokusområden, GRI-index och hållbarhetskedja hittar du på sidorna 8-20.

Styrande dokument